VGM voorschriften

Ons VCA** certificaat voorziet ondermeer in een VGM bedrijfsplan, VGM veiligheidsvoorschriften en indien bij een werk noodzakelijk; een specifiek VGM projectplan. Onderstaand wordt de inhoud van deze drie VGM onderdelen nader toegelicht.

Alle werknemers, onderaannemers én cliënten (schippers) die gebruik maken van onze kade(s), scheepsliften en terreinen, of zich bevinden in één van de productiehallen, zijn verplicht zich te conformeren én te houden aan alle regelgeving die de VCA** certificering voorschrijft. Dit in ons aller veiligheidsbelang. U kunt ons volledig integrale VGM beleid, inzien op het hoofdkantoor en in het fabriekskantoor van de productieleiding.

VGM bedrijfsplan

Conform de  VCA** voorschriften, zijn de verschillende 'Arbo onderwerpen' vastgelegd in een bedrijfsplan welke geldt voor alle werkzaamheden op onze werf, terreinen of elders op locatie. Ondermeer de volgende gegevens zijn vastgelegd in ons VGM bedrijfsplan:

 • bedrijfsgegevens
 • contactpersonen
 • gebruikte afkortingen
 • beleidsverklaring directie
 • wetgeving en voorschriften
 • organisatiestructuur
 • taken werknemers
 • instructie- en toezicht
 • BHV organisatievorm
 • veiligheids(vlucht)plan   
 • beleidsinstructies
 • veiligheidsinstructies
 • bezoekers, schippers en onderaannemers
 • bedrijfsafval
 • melding (bijna)ongevallen
 • melding incidenten en klachten
 • risico inventarisatie en evaluatie

VGM veiligheidsvoorschriften

Conform de VCA** voorschriften en de 'Arbo catalogus voor Nederlandse Scheepswerven', zijn alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en maatregelen schriftelijk vastgelegd. Ondermeer de volgende gegevens zijn vastgelegd in onze VGM veiligheidvoorschriften:

VGM voorschriften:

 • toelichting op risico's en onderhoud
 • jeugdwet
 • persoonlijke veiligheid en hygiëne
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • (elektrisch) gereedschap
 • tillen, hijsen en kranen
 • vorkheftruck gebruik
 • lassen, e-voorwarmen en slijpen
 • branden, heetstoken en perslucht
 • ontvetten en verfspuiten
 • machines
 • besloten ruimtes
 • veiligheid- en gezondheidsverklaring tankers
 • ontheffingsregelingen 4.11 of 4.12
 • gevaarlijke stoffen
 • werken: op hoogte of in de open lucht
 • werken: op locatie, boven water of alleen

VGM projectplan

Conform de VCA** voorschriften, kan onze VCA coördinator besluiten om bij relatief grote projecten een 'individueel VGM Projectplan' van kracht te laten zijn. Omstandigheden kunnen namelijk dermate grote veiligheidsrisico's met zich meebrengen dat het onderhavige VGM bedrijfsplan, hiervoor ontoereikend is. Bij een bewust project wordt, vooraf de werkzaamheden, een risico inventarisatie (RIE) opgesteld. Hierin worden alle aanvullende veiligheidsmaatregelen, specifiek voor dit project, vastgelegd en geborgd. Dit projectplan wordt intern met alle projectmedewerkers door middel van een toolboxmeeting doorgenomen. Ook aan alle onderaannemers wordt dit projectplan afgegeven en doorgesproken.

Voor een juiste administratie en bewijsvorming dient iedereen die 'op of aan' het betreffende project werkzaam is zich schriftelijk accoord te verklaren met de geldende regelgeving. Het volledige VGM projectplan ligt, indien van toepassing, op het hoofdkantoor en in het fabriekskantoor ter inzage.