Algemene voorwaarden

Metaalunievoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

De voorwaarden zijn via onderstaande pdf-link(s) in te zien of worden u op verzoek, kosteloos toegezonden.

Metaalunievoorwaarden (1 bladzijde, kleine letters)

Metaalunievoorwaarden (9 bladzijden, grote letters)

Lid koninklijke metaalunie

 

Metaalunie