Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes,
op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoor- waarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

De voorwaarden zijn via onderstaande pdf-link(s) in te zien of worden u op verzoek, kosteloos toegezonden.

Metaalunievoorwaarden (1 bladzijde, kleine letters)

Metaalunievoorwaarden (9 bladzijden, grote letters)

 

Metaalunie